Zaloguj się Kredyty samochodowe, gotówkowe i hipoteczne Leasing samochodów, pojzdów i maszyn Ubezpieczenia komunikacyjne AC/OC/NNW, Ubezpieczenia GAP Złóż wniosek kredytowy/leasingowy

Prosimy o wypełnienie formularza - oddzwonimy!

Wypełnij formularz - oddzwonimy


Dodatkowe informacje

Słownik leasingowy

Kto jest właścicielem przedmiotu w trakcie trwania umowy leasingu?

Właścicielem przedmiotu leasingu w całym okresie trwania umowy jest finansujący.

Kto dokonuje odpisów amortyzacyjnych związanych z leasingowanym przedmiotem?

w przypadku leasingu operacyjnego – finansujący
w przypadku leasingu operacyjnego – finansujący

Co jest kosztem uzyskania przychodów dla korzystającego?

w leasingu operacyjnym - wszystkie raty leasingowe ( bez VAT )
w leasingu finansowanym - część finansowa rat leasingowych ( bez VAT ) i amortyzacja przedmiotu

Co jest zabezpieczeniem umowy leasingu?

Standardowym zabezpieczeniem umowy jest weksel wystawiony przez korzystającego, jak również przedmiot leasingu, którego właścicielem jest Millennium Leasing. W przypadkach indywidualnych możliwe są inne zabezpieczenia uzależnione od oceny zdolności kredytowej Klienta przez Millennium Leasing oraz oceny przedmiotu leasingu.

Jakie występują możliwości zakończenia umowy leasingu?

Po zakończeniu umowy korzystającemu przysługuje prawo do:

w przypadku leasingu finansowego:
zawarcia umowy przeniesienia własności za symboliczną opłatę,

w przypadku leasingu operacyjnego
nabycia przedmiotu za cenę ustaloną w umowie leasingu,
wskazania nabywcy, który odkupi przedmiot za cenę rynkową. Wówczas nadwyżka ceny rynkowej nad wartość resztową (określoną w umowie leasingu) zwracana jest Klientowi lub zaliczana na poczet rat nowej umowy leasingu.

Wykup przedmiotu leasingu na osobę trzecią?

Wykup przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego odbywa się, z reguły, za symboliczną kwotę (np. 1% wartości początkowej przedmiotu leasingu). Wielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że wykup przedmiotu za tak niewielką kwotę, a następnie jego sprzedaż po cenie rynkowej spowoduje konieczność naliczenia podatku w znacznej wysokości. Rodzi się więc pytanie czy przedmiot leasingu wykupić może od razu osoba trzecia (firma czy też osoba prywatna) za cenę wykupu. Niestety od kilku lat nie pozwalają na to przepisy podatkowe. Osoba trzecia może wykupić przedmiot leasingu, jednak tylko za cenę rynkową, lub przynajmniej do rynkowej zbliżoną.

Czy można odliczyć VAT od zakupu paliw?

Prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje wyłącznie przy zakupie paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu:

- pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
- pojazdów samochodowych o dopuszczanej masie całkowitej poniżej 3,5 tony należących do grupy pojazdów, o których mowa w pytaniu na temat zasad odliczania VAT w podpunkcie a) pkt 1-6 oraz spełniających wymagania tam określone.

Na jakich zasadach odliczany jest podatek VAT w umowach leasingowych?

1. pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od opłaty leasingowej lub innych płatności wynikających z zawartej umowy leasingu, udokumentowanych fakturą przysługuje Leasingobiorcom w przypadku użytkowania:

- pojazdów samochodowych o DMC powyżej 3,5 tony
- pojazdów samochodowych o DMC poniżej 3,5 tony, należących do następujących kategorii pojazdów:

- pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;
- pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu, przeznaczonej do przewozu ładunków;
- pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;
- pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
- pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy (tj. agregat elektryczny/spawalniczy, bankowóz, pojazd do prac wiertniczych, koparka/koparko-spycharka, ładowarka, pojazd do oczyszczania dróg, podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, pomoc drogowa, pojazd do zimowego utrzymania dróg, żuraw samochodowy),
- pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie

2. prawo do ograniczonego odliczenia podatku VAT do wysokości 60% kwoty podatku (nie więcej jednak niż 6 tys. zł w całym okresie użytkowania przedmiotu) naliczonego od opłaty leasingowej lub innych płatności wynikających z zawartej umowy leasingu, udokumentowanych fakturą, przysługuje Leasingobiorcom w przypadku:

- samochodów osobowych
- innych pojazdów samochodowych o DMC nie przekraczającej 3,5 tony

Jak w momencie odebrania przedmiotu leasingu przed zakończeniem trwania umowy wygląda końcowe rozliczenie umowy?

W przypadku rozwiązania umowy w trybie określonym w § 24 OWUL, wpłacone opłaty leasingowe nie podlegają zwrotowi. Leasingodawca jest uprawniony do natychmiastowego przejęcia przedmiotu leasingu, a Leasingobiorca, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy, zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Leasingodawcy odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy w wysokości wszystkich przewidzianych w umowie a nie zapłaconych, zdyskontowanych opłat leasingowych, w tym kaucji gwarancyjnej, powiększonych o poniesione przez Leasingodawcę koszty windykacji oraz pomniejszonych o kwotę, jaką Leasingodawca uzyskał ze sprzedaży przedmiotu leasingu. W przypadku, gdy sprzedaż przedmiotu leasingu nie nastąpi w ciągu 30 dni od rozwiązania umowy, zobowiązanie Leasingobiorcy pomniejszone zostanie o wartość przedmiotu określoną przez powołanego przez Leasingodawcę rzeczoznawcę. Do obliczenia dyskonta stosowana będzie, obowiązująca w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc rozwiązania umowy, stopa jednomiesięczna WIBOR dla umów wyrażonych w złotych lub LIBOR/EURIBOR dla umów wyrażonych w walutach innych niż złoty.

Co się dzieje jeżeli w danym miesiącu klient spóźni się z opłaceniem opłaty leasingowej?

W przypadku, gdy Leasingobiorca dopuszcza się zwłoki w zapłacie którejkolwiek z opłat leasingowych, Leasingodawca wyznaczy na piśmie dodatkowy termin do jej zapłaty z zagrożeniem możliwością wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w przypadku nie uiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie - § 24 OWULLeasing - Strona Główna Zapytaj o leasing Kontakt

Prawa autorskie ©2006-2018 PRIMO