Zaloguj się Kredyty samochodowe, gotówkowe i hipoteczne Leasing samochodów, pojzdów i maszyn Ubezpieczenia komunikacyjne AC/OC/NNW, Ubezpieczenia GAP Złóż wniosek kredytowy/leasingowy

Prosimy o wypełnienie formularza - oddzwonimy!

Wypełnij formularz - oddzwonimy


Dodatkowe informacje

Leasing operacyjny

Najważniejsze cechy umowy leasingu operacyjnego:

Umowa została zawarta na czas oznaczony stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne
W przypadku nieruchomości podlegających amortyzacji okres ten powinien wynosić co najmniej 10 lat

Suma ustalonych w umowie opłat jest równa co najmniej cenie nabycia przedmiotu leasingu

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje Leasingodawca

Raty leasingowe stanowią dla Leasingobiorcy koszt uzyskania przychodów

Leasingobiorca może po zakończeniu umowy wykupić przedmiot leasingu, przy czym cena wykupu zależy od stawki amortyzacji właściwej dla danego przedmiotu oraz długości okresu leasingu. Wartość wykupu oblicza się jako wartość początkową pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne obliczone z uwzględnieniem współczynnika 3

Leasing finansowy

Najważniejsze cechy umowy leasingu finansowego:
Umowa została zawarta na czas oznaczony, przy czym w tym rodzaju leasingu nie ma ograniczenia co do minimalnego, ani maksymalnego czasu trwania umowy

Suma rat leasingowych odpowiada co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu

Umowa zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w okresie trwania umowy leasingu dokonuje Leasingobiorca

Rata leasingowa składa się z dwóch części ? części kapitałowej stanowiącej spłatę wartości przedmiotu oraz części odsetkowej stanowiącej wynagrodzenie Leasingodawcy

Kosztem uzyskania przychodów dla Klienta jest tylko cześć odsetkowa raty leasingowej

Leasing denominowany, indeksowany kursem EUR/USD/CHF

Pod pojęciem leasingu denominowanego, indeksowanego kursem EUR/USD/CHF rozumie się umowę leasingu operacyjnego lub finansowego, w której opłaty leasingowe ustalane są jako równowartość w złotych kwot podanych w walutach obcych (EUR/USD/CHF).Leasing - Strona Główna Zapytaj o leasing Kontakt

Prawa autorskie ©2006-2018 PRIMO