Zaloguj się Kredyty samochodowe, gotówkowe i hipoteczne Leasing samochodów, pojzdów i maszyn Ubezpieczenia komunikacyjne AC/OC/NNW, Ubezpieczenia GAP Złóż wniosek kredytowy/leasingowy

Prosimy o wypełnienie formularza - oddzwonimy!

Wypełnij formularz - oddzwonimy


Dodatkowe informacje

Słownik leasingowy


Amortyzacja - zmniejszenie wartości księgowej środka trwałego, odzwierciedlające jego zużycie na skutek eksploatacji i upływu czasu, dokonywane poprzez odpisy amortyzacyjne stanowiące koszty uzyskania przychodu.

trwania umowy leasingowej - okres obowiązywania postanowień umowy leasingu, trwający do wygaśnięcia wszystkich praw i obowiązków przysługujących którejkolwiek ze stron. W przypadku umów leasingu operacyjnego okres trwania umowy leasingowej nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji (np. dla samochodów, które mają stawkę amortyzacji równą 20%, jest to okres 24 miesięcy). W RLPL umowy leasingowe zawierane są na okres minimum 12 m-cy i maksimum 60 m-cy.

Czynsz inicjalny (wpłata początkowa) - pierwsza rata czynszu leasingowego w wysokości określonej w umowie leasingu, płatna z góry przy zawarciu umowy lub w momencie oddania leasingobiorcy przedmiotu leasingu do korzystania.

Czynsz Leasingowy - opłata za korzystanie z przedmiotu leasingu płatna przez leasingobiorcę w sposób i w wysokości określonej w umowie leasingu.

Czynsze degresywne - raty czynszu leasingowego ustalone w nierównej wysokości, zmniejszające się w miarę upływu podstawowego okresu leasingu.

Deklaracja wekslowa - umowa pomiędzy wystawcą weksla in blanco a wierzycielem wekslowym, określająca sposób uzupełniania przez wierzyciela brakujących elementów treści weksla in blanco, np. wysokość kwoty, którą można wpisać na wekslu, datę zapłaty weksla, itd.

Dzień wymagalności - dzień, od którego wierzyciel może żądać od dłużnika spełnienia należnego świadczenia.

Hipotetyczna wartość netto - jest to wartość początkowa pomniejszona o odpisy amortyzacyjne wyliczone metodą degresywną przy zastosowaniu współczynnika 3 dla środków trwałych.

Kara umowna - zryczałtowane odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, należne wierzycielowi bez względu na wysokość faktycznie poniesionej szkody, które musi być wyraźnie zastrzeżone w umowie.

Korzyści podatkowe leasingobiorcy wynikające z zawarcia umowy leasingu operacyjnego - opłaty leasingowe stanowią koszty uzyskania przychodu leasingobiorcy, zaś zobowiązania wynikające z leasingu mają charakter pozabilansowy i nie zmniejszają zdolności kredytowej.

Kwota kompensacyjna - kwota należna leasingodawcy w przypadku przedterminowego wygaśnięcia umowy leasingu, z tego powodu, że przedmiot leasingu został skradziony, zniszczony lub uszkodzony, w sposób uniemożliwiający jego dalsze wykorzystanie; wysokość kwoty kompensacyjnej jest uzależniona od momentu, w którym umowa leasingu wygasła.

Korzystający/Leasingobiorca - podmiot używający przedmiotu leasingu.

Podstawowy okres leasingu - określony czas, na który leasingodawca i leasingobiorca zawarli umowę leasingu, po jego zakończeniu umowa może ale nie musi - być kontynuowana.

Poręczyciele transakcji leasingowej - osoby trzecie poręczające za zobowiązania pieniężne leasingobiorcy, w szczególności za zapłatę rat czynszu leasingowego, zabezpieczenie takie zwykle zmniejsza wysokość czynszu ze względu na zmniejszenie ryzyka transakcji dla leasingodawcy.

Postanowienie należności w stan natychmiastowej wymagalności - oświadczenie wierzyciela składane dłużnikowi, które powoduje obowiązek natychmiastowej spłaty przez dłużnika wszystkich zobowiązań, także tych, których umowny termin zapłaty jeszcze nie nadszedł. Wierzyciel ma prawo składać takie oświadczenie tylko wtedy, gdy daje mu je umowa z dłużnikiem lub przepis prawa.

Przedmiot leasingu - środek trwały, licencja, wartość niematerialna lub prawna, których prawo użytkowania umowa leasingu przenosi na leasingobiorcę.

Przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu na leasingobiorcę - sprzedaż przedmiotu leasingu po wygaśnięciu umowy leasingu operacyjnego, dokonywana zwykle po preferencyjnej lub wręcz symbolicznej cenie, najczęściej w wykonaniu prawa pierwokupu zastrzeżonego dla leasingobiorcy.

Specyfikacja przedmiotu leasingu - dokładne określenie w umowie leasingu rzeczy oddawanych w leasing, z wyszczególnieniem nazwy, typu, ilości, producenta i wartości początkowej tych rzeczy.

Weksel własny in blanco - weksel wystawiany przez dłużnika w celu zabezpieczenia należności pieniężnych, bez oznaczenia sumy i daty płatności.

WIBOR/LIBOR (Warsaw Inter-Bank Offered Rate/London ...) - stopa procentowa ustalana przez obliczenie średniej z wybranych stóp procentowych pożyczek udzielanych przez banki na rynku międzybankowym.Leasing - Strona Główna Zapytaj o leasing Kontakt

Prawa autorskie ©2006-2018 PRIMO